«Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του ΠΔ 226/2007» – Νέες ρυθμίσεις για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα

«Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του ΠΔ 226/2007» – Νέες ρυθμίσεις για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα

Σημείωση Π. Ήφ.: Από την πρώτη μέρα που εισήλθα στο πανεπιστήμιο αντέδρασα αρνητικά στην αντι-ακαδημαϊκή ρύθμιση της διανομής συγκεκριμένων συγγραμμάτων αντί της δυνατότητας να δίνεται λίστα με πολλά βιβλία που θα περιέχουν μεγάλο φάσμα ερμηνειών. Η εγκύκλιος που έφθασε σε εμένα και που παραθέτω πιο κάτω είναι, όντως, μια κάποια πρόοδος. Μετά την μελέτη της εκτιμώ ότι διανοίγεται η δυνατότητα για τα υπόλοιπα -πέραν του «συγγράμματος- βιβλία που θα δηλώνονται, να αρχίσουν να γεμίζουν τα ράφια των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Αφού λοιπόν αυτό γίνει, ελπίζω σύντομα, θα είναι πλέον λογικό να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί και οι διδάσκοντες να είναι ελεύθεροι να παραπέμπουν σε όποια και όσα βιβλία θέλουν.

1.Με το υπ’ αριθ. 226/2007 προεδρικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 256/20.11.2007 τεύχ. Α΄, καθορίστηκε ο τρόπος δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Aνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη προμήθεια και επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων και να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του προαναφερόμενου διατάγματος, είναι ανάγκη να μεριμνούν οι Πρόεδροι ή οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., ώστε οι Γ.Σ. των Τμημάτων να συντάσσουν το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους το συνολικό κατάλογο των διδακτικών συγγραμμάτων που προτείνονται να διανεμηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών.
Η παραπάνω προθεσμία πρέπει να τηρείται σύμφωνα με το ανωτέρω διάταγμα, ακόμη και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, οπότε μετά την έγκρισή του συντάσσεται ο προβλεπόμενος από την παρ. 3 της παρούσας εγκυκλίου συμπληρωματικός κατάλογος για τα μαθήματα που υπάρχει μεταβολή.
2. Ο κατάλογος συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων Τομέων για τα μαθήματα που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά από εισηγήσεις των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τομέα που κατέχουν θέση του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
Οι σχετικές εισηγήσεις είναι δεσμευτικές για τη Γ.Σ. του Τομέα, ακόμη και εάν δεν πρόκειται για δικό τους διδακτικό σύγγραμμα. Αντίστοιχες μη δεσμευτικές εισηγήσεις μπορούν να γίνουν και από άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τομέα που κατέχουν θέση συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, εφόσον γίνουν δεκτές από τη Γ.Σ. του οικείου Τομέα.
Η παραπάνω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της κατανομής της διδασκαλίας του μαθήματος στα μέλη του Τομέα, η οποία πάντως μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή.
Εισηγήσεις άλλων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Γ.Σ. του Τμήματος, τα οποία δεν είναι μέλη του οικείου Τομέα, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη προς συμπλήρωση των προτάσεων του Τομέα.
3. Σε περίπτωση που ενταχθεί μεταγενεστέρως (μετά το τέλος Μαρτίου) στο πρόγραμμα σπουδών νέο μάθημα, του οποίου η διδασκαλία προβλέπεται να ξεκινήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος σπουδών συντάσσεται ειδικά για το μάθημα αυτό ή για τα μαθήματα που υπάρχει μεταβολή, συμπληρωματικός κατάλογος προτεινόμενων συγγραμμάτων, ο οποίος προστίθεται εκάστοτε στο συνολικό κατάλογο διανεμόμενων συγγραμμάτων με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα.
4. Ο κατάλογος αναρτάται ως σύνολο, αμέσως μετά τη σύνταξή του, στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος με κοινοποίηση στους εκδότες των οποίων τα συγγράμματα προτείνονται.
Στο συνολικό κατάλογο αναγράφεται κατά αύξοντα αριθμό κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών με αναφορά του τίτλου, του κωδικού και του είδους του μαθήματος, του εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται, καθώς και δύο (2) τουλάχιστον προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα ανά μάθημα, ενώ για κάθε προτεινόμενο σύγγραμμα αναφέρονται ο πλήρης τίτλος, ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς, ο εκδοτικός οίκος, η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης ανά σύγγραμμα.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στον κατάλογο για κάθε διδασκόμενο μάθημα και προτεινόμενο σύγγραμμα περιέχονται ως Παράρτημα 1 στο ενδεικτικό υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα εγκύκλιο.
5. Ως προς τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου πρώτου του ανωτέρω διατάγματος, διευκρινίζεται ότι ως ένα (1) ενιαίο προτεινόμενο σύγγραμμα θεωρούνται και τα διδακτικά εγχειρίδια του ίδιου συγγραφέα ή περισσότερων συγγραφέων που αλληλοσυμπληρώνονται, χωρίς να επικαλύπτονται μεταξύ τους, εφόσον καλύπτουν αθροιστικά ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος.
Στην περίπτωση αυτή, για τα συγκεκριμένα εγχειρίδια η πρόταση του Τομέα του Τμήματος πρέπει να αιτιολογείται, ειδικά ως προς το ότι η ύλη τους δεν είναι, εν όλω ή εν μέρει, επικαλυπτόμενη και ότι η διανομή τους ως ένα ενιαίο σύγγραμμα είναι αναγκαία για την κάλυψη ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος.
6. Επίσης, ως προς τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου πρώτου του ανωτέρω διατάγματος, διευκρινίζεται ότι μαθήματα που αποτελούν σύνθεση δύο ή περισσοτέρων αυτοτελών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καλύπτονται με επιλογή από ειδικό κατάλογο συγγραμμάτων, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα συγγράμματα που προτείνονται χωριστά για καθένα από τα επιμέρους αυτοτελή αυτά μαθήματα, εφόσον δεν προτείνονται άλλα διδακτικά συγγράμματα που καλύπτουν συνολικά ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος.
Ο ειδικός κατάλογος συγγραμμάτων για τα μαθήματα σύνθεσης είναι αναπόσπαστο μέρος του συνολικού καταλόγου των προτεινόμενων προς διανομή συγγραμμάτων και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχονται ως παράρτημα στο τέλος του ενδεικτικού υποδείγματος που συνοδεύει την παρούσα εγκύκλιο.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής ή σπουδαστής έλαβε από τα προηγούμενα εξάμηνα συγγράμματα για τα επιμέρους αυτοτελή μαθήματα τα οποία αποτελούν μέρος των συγγραμμάτων του μαθήματος σύνθεσης δεν μπορεί να υπάρξει επανάληψη προτεινόμενων συγγραμμάτων για το μάθημα σύνθεσης.
Εάν υπάρχει σε μάθημα σύνθεσης ένα σύγγραμμα που περιλαμβάνει την ύλη όλων των επιμέρους συγγραμμάτων, τότε ο φοιτητής ή σπουδαστής μπορεί να επιλέξει το σύγγραμμα αυτό.
Έτσι π.χ. για το μάθημα σύνθεσης Ποινικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει το ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο, ήτοι: Α) Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Β) Ειδικό Ποινικό Δίκαιο και Γ) Ποινική Δικονομία, μπορεί να περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο τα ακόλουθα συγγράμματα, εφόσον δεν προτείνονται χωριστά για καθένα από τα αυτοτελή μαθήματα:

1. Μάθημα Σύνθεσης Ύλη συγγραμμάτων Α+Β+Γ (Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό
Ποινικού Δικαίου Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία), συγγραφέας Χ ή
συγγραφείς Χ+Ψ

2. Μάθημα Σύνθεσης Σύγγραμμα Α (Γενικό Ποινικό Δίκαιο), συγγραφέας Χ
Ποινικού Δικαίου Σύγγραμμα Β (Ειδικό Ποινικό Δίκαιο), συγγραφέας Ψ
Σύγγραμμα Γ (Ποινική Δικονομία), συγγραφέας Ω
ή
Ύλη συγγραμμάτων Α+Β (Γενικό Ποινικό Δίκαιο και Ειδικό
Ποινικό Δίκαιο), συγγραφέας Χ
Ύλη συγγράμματος Γ (Ποινική Δικονομία), συγγραφέας Ψ
ή
Ύλη συγγράμματος Α (Γενικό Ποινικό Δίκαιο), συγγραφέας Χ
Ύλη συγγραμμάτων Β+Γ (Ειδικό Ποινικό Δίκαιο και Ποινική
Δικονομία), συγγραφέας Ψ

7. Εύλογο είναι ότι πρέπει οι Γ.Σ. των Τμημάτων να προτείνουν εγκαίρως τα διδακτικά συγγράμματα, ώστε να δοθεί ο ανάλογος χρόνος στους εκδότες να λάβουν γνώση και να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη δήλωση αποδοχής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δύο (2) μηνών (δηλαδή μέχρι τέλους Μαϊου) από τη δημοσίευση του συνολικού καταλόγου των προτεινόμενων συγγραμμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος και την κοινοποίησή του στους εκδότες, με απόδειξη παραλαβής. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο και τον Γραμματέα του Τμήματος του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγματος.
Εάν τυχόν τροποποιηθεί στο μεταξύ το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, εννοείται ότι αναρτάται και κοινοποιείται και ο συμπληρωματικός κατάλογος, σύμφωνα με την παρ. 3 της παρούσης εγκυκλίου.
Η κοινοποίηση των καταλόγων γίνεται με πρόσθετη στήλη αποδοχής του εκδότη με το σχετικό σύμβολο (Χ) για κάθε προτεινόμενο σύγγραμμα και στο τέλος του καταλόγου θέση για υπογραφή του εκδότη για τα συγγράμματα, τα οποία αποδέχθηκε να διανεμηθούν.
Η σχετική δήλωση θα αναφέρει τα εξής :

Υπεύθυνη Δήλωση
Ο/Η υπογεγραμμένος/η…………………………………………………………………………………
Εκδότης, κάτοικος…………………………………Οδός ……………………………………………….
Έλαβα γνώση του συνημμένου συνολικού καταλόγου προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Τμήματος………………………του Α.Ε.Ι. ……………………………που μου κοινοποιήθηκε στις ……….., στον οποίο περιέχονται τα σημειωμένα από μένα με το σύμβολο (Χ) συγγράμματα των εκδόσεών μου και δηλώνω ότι αποδέχομαι, εφόσον επιλεγούν από τους φοιτητές ή σπουδαστές, να διανεμηθούν εξασφαλίζοντας εγκαίρως επαρκή αριθμό αντιτύπων.
Δεν δύναμαι όμως να εξασφαλίσω επαρκή αριθμό αντιτύπων για τα κάτωθι συγγράμματα των εκδόσεων μου:

1………..
2. ………
3……….
Επιστρέφεται υπογεγραμμένος ο κοινοποιηθείς κατάλογος.
…………………/………/………….
Ο/Η δηλών/ούσα
………………………….
(Υπογραφή και σφραγίδα)

8. Μετά την αποδοχή από τους εκδότες, με την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, η Γ.Σ. του Τμήματος οριστικοποιεί τον κατάλογο, διαγράφοντας από αυτόν τα συγγράμματα που οι εκδότες δεν αποδέχθηκαν ρητά να διανείμουν κοινοποιώντας την αρνητική δήλωση του εκδότη στους οικείους Τομείς.
Διευκρινίζεται ότι στο ενιαίο σύγγραμμα (υπό την έννοια της παρ. 5), σε περίπτωση μη αποδοχής ενός εκ των συγγραμμάτων που αλληλοσυμπληρώνονται, διαγράφονται και τα λοιπά συγγράμματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν η Γ.Σ. του Τμήματος μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα προτείνει τη διανομή τους και χωρίς το τυχόν μη γενόμενο αποδεκτό σύγγραμμα.
Σε περίπτωση που ο αρχικός κατάλογος περιλαμβάνει δυο ή περισσότερα (μη ενιαία) προτεινόμενα συγγράμματα και για το ένα ο εκδότης δεν αποδέχεται, ο κατάλογος οριστικοποιείται με το ένα ή τα λοιπά συγγράμματα του ιδίου ή άλλου εκδότη.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία που να καλύπτει την ύλη συγκεκριμένου μαθήματος, μπορούν να προταθούν με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση του Τομέα, ξενόγλωσσα βιβλία και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, υπό την προϋπόθεση να αιτιολογείται ειδικά η ανάγκη διανομής τους και να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του αποκλειστικού διαθέτη στην Ελλάδα, ότι αποδέχεται, εφόσον επιλεγούν από τους φοιτητές ή σπουδαστές, να διανεμηθούν εξασφαλίζοντας εγκαίρως επαρκή αριθμό αντιτύπων.
9. Ο οριστικός κατάλογος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος και παράλληλα κοινοποιείται εις διπλούν στο Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων του οικείου Ιδρύματος, μαζί με τις υπάρχουσες απαραίτητες ειδικές βεβαιώσεις αιτιολόγησης, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να υπογραφούν από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.. Ο εν λόγω κατάλογος φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του Πρόεδρου ή Προϊστάμενου και του Γραμματέα του Τμήματος του Α.Ε.Ι..
Το Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων, μετά την υπογραφή του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου ή του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τον αναφερόμενο κατάλογο μαζί με τις ειδικές βεβαιώσεις αιτιολόγησης, προκειμένου αυτή να αποστείλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν λόγω καταλόγου στους εκδότες, ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία κοστολόγησης.
Ο εκδότης, με σχετική αίτηση, την οποία υποβάλλει κατά περίπτωση στη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επισυνάπτει και τα λοιπά δικαιολογητικά, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. βεβαίωση αιτιολόγησης και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η τιμή ελευθέρου εμπορίου με ή χωρίς Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
10. Οι φοιτητές ή σπουδαστές δηλώνουν το διδακτικό σύγγραμμα της επιλογής τους για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών, ταυτόχρονα με τη δήλωση του μαθήματος κατά την έναρξη του εξαμήνου, στο οποίο διδάσκεται το αντίστοιχο μάθημα.
Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. δικαιούνται δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού διδακτικών συγγραμμάτων, ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Αν οι φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι φοιτητές ή σπουδαστές, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.
Επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα δεν επιτρέπεται ακόμη και αν οι φοιτητές ή σπουδαστές δεν επέλεξαν κανένα από τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα άλλου ή άλλων υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
Οι φοιτητές ή σπουδαστές, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή αλλαγής των προτεινόμενων συγγραμμάτων για συγκεκριμένο μάθημα, δεν μπορούν να επιλέξουν ξανά δεύτερο συγγράμμα για το ίδιο μάθημα.

11. Η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης των μαθημάτων κάθε εξαμήνου σε κάθε εκδότη ανά μάθημα ονομαστικούς καταλόγους των φοιτητών ή σπουδαστών με αναφορά του συγγράμματος που εκδίδεται από αυτούς και έχει επιλέξει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για το συγκεκριμένο μάθημα.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στον ονομαστικό κατάλογο των φοιτητών ανά μάθημα, σύγγραμμα και εκδότη περιέχονται ως Παράρτημα 2 στο ενδεικτικό υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα εγκύκλιο.
Κάθε εκδότης του οποίου το σύγγραμμα έχει επιλεγεί από τους φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεούται να το διανείμει εντός δυο (2) μηνών από την κοινοποίηση των ονομαστικών καταλόγων που τον αφορούν.
Μετά την ολοκλήρωση της διανομής και πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου, κάθε εκδότης επιστρέφει στη Γραμματεία του οικείου Τμήματός τους αποσταλέντες ονομαστικούς καταλόγους, υπογεγραμμένους ιδιοχείρως από τους φοιτητές ή σπουδαστές στους οποίους πραγματικώς διανεμήθηκαν τα συγγράμματα για το σχετικό έλεγχο και στη συνέχεια διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος για την πληρωμή των ενδιαφερόμενων εκδοτών.
Τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται, όπως προσδιορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
12. Επισημαίνεται ότι τα Κλασικά Κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ασκήσεις, Κώδικες, Άτλαντες, Λευκώματα, Λεξικά, Παρτιτούρες και άλλα διδακτικά βοηθήματα δεν αποτελούν συγγράμματα για τα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει σύμφωνα με το νόμο και το ανωτέρω Π.Δ., δικαίωμα επιλογής.
Τα διδακτικά αυτά βοηθήματα δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό κατάλογο των προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων, αλλά διανέμονται, εφόσον η διανομή τους είναι αναγκαία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των αριθ. Φ141/Β3/1402/20-03-1984 «Έκδοση και διακίνηση διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχες καταβολές» (Β’ 159) και Ε5/5878/1-11-1988 «Περί έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων των Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες καταβολές» (Β’ 838) υπουργικών αποφάσεων.
Διευκρινίζεται ότι όπου υπάρχουν περισσότερα κλιμάκια του ιδίου μαθήματος, μπορούν οι διδάσκοντες του οικείου κλιμακίου να προτείνουν στη Γ.Σ. του Τομέα διαφορετικά βοηθήματα για κάθε κλιμάκιο.
13. Επίσης εξαιρούνται από τον κατάλογο τα ξενόγλωσσα βιβλία των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της αριθ. Φ141/Β3/1402/20-03-1984 υπουργικής απόφασης (Β’ 159).
Επισημαίνεται ότι, από τη στιγμή που τα διανεμόμενα συγγράμματα υποχρεωτικά κοστολογούνται από την αρμόδια επιτροπή κοστολόγησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., βιβλία με το σύστημα των συγγραφικών δικαιωμάτων δεν διανέμονται και τα τυχόν αποθέματα που υπάρχουν παραδίδονται στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος.
Πανεπιστημιακές παραδόσεις που μέχρι σήμερα διανέμονταν σε περιορισμένο αριθμό σελίδων και με συγγραφικά δικαιώματα μπορούν να διανέμονται πλέον ως πανεπιστημιακές σημειώσεις χωρίς καταβολή συγγραφικών δικαιωμάτων και χωρίς περιορισμό σελίδων.
Τέλος, πανεπιστημιακές σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και πρόσθετοι φάκελοι επιτρέπεται να διανέμονται σε όλους τους φοιτητές ή σπουδαστές χωρίς καταβολή συγγραφικών δικαιωμάτων και χωρίς περιορισμό σελίδων σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων.

Αρέσει σε %d bloggers: