Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας, αρχική εκδοχή

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, «ΟΡΓΑΝΣΗ ΑΝΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
Σημείωση. Εδώ παραθέτω μόνο την αρχική μορφή καθότι εδώ οι αναλύσεις που κάνω δεν αφορούν συγκρεκριμένα σημεία αλλά την δομή και το εν γένει μοντέλο που υποδηλώνει την φιλοσοφία των προτάσεων.

Σημείωση 22.7.2011. Το κείμενο που ακολουθεί είναι αυτό που κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες. Όπως είναι φυσικό τυγχάνει διαρκώς τροποποιήσεων στο πλαίσιο των δημόσιων και κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Η ουσία των σχολίων που παραθέσαμε πιο πάνω δεν αλλάζει και δεν αποκλείεται να επανέλθουμε με συμπληρωματικά. Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην διεύθυνση http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=e571250c-f0ee-4b88-a566-0ed17f4b05a5 αναρτήθηκαν συναφή αρχεία όπως το ζήτημα εξελίσσεται.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως
αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Σύνταγμα και τον παρόντα νόμο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα
Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής
αναφέρονται ως «πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
«Τ.Ε.Ι.».
3. Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν
παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή που
διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον
πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα, αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Ορισμοί
3
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιμέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: Οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.
β) «Φοιτητές μερικής φοίτησης»: Οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και οι
σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στον παρόντα νόμο επιλέγουν τη μερική φοίτηση.
γ) «Ενεργοί φοιτητές»: Οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και οι σπουδαστές των
Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται κανονικά και δεν έχουν υπερβεί τα ενδεικτικά έτη
σπουδών του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν συν δύο έτη. Για
τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του
ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.
δ) «Γενικό πρόγραμμα σπουδών»: Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου
έτους μίας σχολής, το οποίο ακολουθείται από ειδικά προγράμματα σπουδών.
ε) «Ειδικό πρόγραμμα σπουδών»: Το πρόγραμμα σπουδών μετά το γενικό
πρόγραμμα μιας σχολής.
στ) «Σύκλητος»: Η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.
ζ) «Πρύτανης»: Ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρόεδρος Τ.Ε.Ι.
η) «Κοσμητεία»: Η κοσμητεία σχολής Πανεπιστημίου και η διεύθυνση σχολής
για τα Τ.Ε.Ι.
θ) «Κοσμήτορας»: Ο κοσμήτορας σχολής Πανεπιστημίου και ο διευθυντής
σχολής Τ.Ε.Ι.
ι) «Καθηγητές»: Οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθμίδας), οι αναπληρωτές
καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.
Άρθρο 3
Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία,
να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό
πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,
4
β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση με σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από
απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο
επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να
μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να
διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των
επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και
να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
ερευνητικούς φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, την
αποτελεσματική κινητικότητα του προσωπικού, των φοιτητών και
σπουδαστών, καθώς και των αποφοίτων τους και να συμβάλλουν στην
οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και
στ) να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και
με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και
της αλληλεγγύης.
2. Στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης:
α) Τα πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη
εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και
των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό
με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
5
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας
στελεχών στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών με
βάση τις απαιτήσεις συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή ομάδων επαγγελμάτων.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύματα οργανώνονται και
λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν αποτελεσματικά την
τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
γ) της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και των
υπηρεσιών τους,
δ) της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης του προσωπικού, των
πόρων και των υποδομών τους,
ε) της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης με κάθε πρόσφορο μέσο του
συνόλου των δραστηριοτήτων τους,
στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη
αποφάσεων,
ζ) της αξιοκρατίας στην πρόσληψη και την εξέλιξη του προσωπικού τους και
η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε
διαφορετικότητας.
4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση καθώς και οι
επιμέρους στόχοι κάθε ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών
νόμος, ορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας
κάθε ιδρύματος, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα.
6
Άρθρο 4
Ακαδημαϊκή ελευθερία
1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και
διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.
2. Υπεύθυνος για την τήρηση της παραγράφου 1, καθώς και την προστασία
και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Α.Ε.Ι., είναι ο
πρύτανης. Με τον οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η διαδικασία
διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 5
Οργανισμός
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Οργανισμός
κάθε ιδρύματος, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου,
ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου. Με τον
Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας
κάθε ιδρύματος, της διαδικασίας ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων
κανόνων δικαίου, καθώς και των κυρώσεων σε περίπτωση πλημμελούς
εφαρμογής ή παραβίασής τους.
2. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του
ιδρύματος,
7
β) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του ιδρύματος, της Συγκλήτου, της
κοσμητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και του τμήματος, καθώς και
των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος,
γ) τα ειδικά προσόντα επιλογής και εξέλιξης των μελών του εκπαιδευτικού
προσωπικού του ιδρύματος,
δ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού του
εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος,
ε) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, των καθηγητών του ιδρύματος,
στ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του λοιπού προσωπικού του
ιδρύματος,
ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, των φοιτητών του ιδρύματος,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών,
η) τα όργανα ελέγχου για την τήρηση των κανόνων δικαίου στην κοινότητα του
ιδρύματος, οι αρμοδιότητές τους και η διαδικασία ελέγχου και επιβολής
ποινών στα μέλη της, πλην των καθηγητών,
θ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών, γενικών
και ενιαίων για το πρώτο έτος και ειδικών και επιμέρους για τα υπόλοιπα έτη,
και μεταπτυχιακών σπουδών, μεθόδων αξιολόγησης της προόδου των
φοιτητών και λήψης πτυχίων,
ι) η ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου
μάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
ια) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του κάθε είδους προσωπικού
των ιδρυμάτων
ιβ) οι χορηγούμενες κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
8
ιγ) οι τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται από το ίδρυμα,
ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της κοινότητας και τα όργανα
ελέγχου της τήρησής τους,
ιε) τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε
ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
ιστ) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών όπου καθηγητές ασκούν
καθήκοντα Συμβούλου σπουδών,
ιζ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε
φοιτητές,
ιη) η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων καθηγητών, φοιτητών
και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος,
ιθ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
κ) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος και η σύσταση και
κατάργηση κλάδων και θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
κα) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του Γραμματέα του
ιδρύματος,
κβ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για
την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού
έργου τους,
κγ) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού,
9
κδ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού,
κε) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της
περιουσίας του ιδρύματος,
κστ) οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,
κζ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
κη) τα κριτήρια απονομής των τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και
Επίτιμου Καθηγητή,
κθ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα σχετικά με
τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,
λ) η σύσταση οικονομικού συμβουλίου και νομικής υπηρεσίας για την
υποβοήθηση του έργου του πρύτανη και των αναπληρωτών του και
λα) τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να καταρτιστεί
πρότυπος Οργανισμός των Α.Ε.Ι., ο οποίος περιέχει βασικές αρχές της
οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθμίζει θέματα που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Οργανισμός εφαρμόζεται σε κάθε Α.Ε.Ι. έως
την έγκριση του Οργανισμού του κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός
Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
10
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε ιδρύματος, με τον
οποίο καθορίζονται θέματα εσωερικής λειτουργίας του ιδρύματος και, ιδίως,
τα ακόλουθα:
α) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο
ειδικότερος τρόπος και διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων
αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι πτυχίων ή τίτλοι σπουδών
ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των
πτυχιούχων, η οργάνωση των γενικών και των επιμέρους προγραμμάτων
σπουδών,
β) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους,
γ) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη συλλογικών
οργάνων του ιδρύματος,
δ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος,
ε) η διαδικασία χορήγησης τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων,
στ) οι κανόνες εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα και δημοσίων σχέσεων,
ζ) η διαδικασία ελέγχου τήρησης των κανόνων δεοντολογίας από τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας,
η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και
μουσείων του ιδρύματος,
ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους
φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του
ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης, σίτισης
κ.λπ.,
11
ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές,
ιβ) ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
ιγ) το ποσοστό αναλογίας μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων
μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
ιδ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και
των οργάνων, μονομελών και συλλογικών, του ιδρύματος και
ιε) τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΣΗ ΤΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7
Σχολές
1. Κάθε ίδρυμα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές
διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του. Η
σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει
τη διεπιστημονική και διακλαδική προσέγγιση και επικοινωνία τους και τον
αναγκαίο για τη διδασκαλία και έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή οργανώνει
προγράμματα σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε ομάδες
διδασκόντων και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία, κατά τα οριζόμενα στον
Οργανισμό του ιδρύματος.
2. Η ομάδα διδασκόντων αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονάδα, οργανώνει
τη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη
συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.
12
3. Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως
ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
4. Η σχολή μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί τη βασική διοικητική και
ακαδημαϊκή μονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστημονική και διακλαδική
συνεργασία και επικοινωνία, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ιδρύματος και αναθέτει την
υλοποίησή τους σε ομάδες διδασκόντων.
5. Η σχολή δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί τη
βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και
τη διεπιστημονική και διακλαδική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων
δια βίου μάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου του οικείου ιδρύματος και της ΑΔΙΠ, μπορούν να συγχωνεύονται,
κατατέμνονται, μετονομάζονται, αλλάζουν έδρα και καταργούνται Α.Ε.Ι.,
καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται,
μετονομάζονται, αλλάζουν έδρα και καταργούνται σχολές με τις ακόλουθες,
κατά περίπτωση, προϋποθέσεις:
αα) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών
αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης παιδείας ή την καλλιέργεια νέων
επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα
που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας
και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές που λειτουργούν.
ββ) Όταν το επιβάλλει ο δυσανάλογα μεγάλος ή μικρός αριθμός φοιτητών ή
αποφοίτων κατ’ έτος ανά καθηγητή ενός Α.Ε.Ι. ή μιας σχολής.
γγ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή σχολών δεν δικαιολογείται
επιστημονικά και δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα
γνωστικά πεδία.
13
Για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, η πρόταση του
Υπουργού Παιοδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρέπει να
συνοδεύεται από ειδική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και
οικονομοτεχνική μελέτη.
7. Η ίδρυση, κατάργηση, κατάτμηση ή συγχώνευση σχολών και ιδρυμάτων
σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και
δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και τον περιφερειακό χωροταξικό
σχεδιασμό.
8. Απαγορεύεται η μεταστέγαση ιδρύματος ή σχολής εκτός της έδρας τους,
καθώς και η μεταφορά της έδρας τους στην Αθήνα.
9. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη
διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των Α.Ε.Ι. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το
νεό Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε
μία από αυτές. Σε περίπτωση κατάτμησης ή κατάργησης ιδρύματος, τα
θέματα της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με το σχετικό προεδρικό
διάταγμα.
10. Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 6
ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση,
μετονομασία, αλλαγή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής, όπως ιδίως η
κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού, ο χρόνος έναρξης της
λειτουργίας των νέων ιδρυμάτων ή σχολών, η υπεισέλευση σε ενοχικά και
εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών
δικών.
11. Είναι δυνατό να ιδρύονται παραρτήματα των Α.Ε.Ι σε άλλες χώρες
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ιδρύεται μια σχολή σε
ελληνικό ίδρυμα και τη διαδικασία που ισχύει για την ίδρυση στην άλλη χώρα.
14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΝ Α.Ε.Ι.
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 8
Όργανα του ιδρύματος
1. Τα όργανα του ιδρύματος είναι:
α) το Συμβούλιο του Ιδρύματος,
β) η Σύγκλητος/Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και
γ) ο πρύτανης/πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.
Α) Το Συμβούλιο του Ιδρύματος:
2. Το Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε μέλη. Σε ιδρύματα στα οποία ο
αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μικρότερος των εξήντα, τα
μέλη του Συμβουλίου είναι εννέα.
Τα οκτώ ή πέντε, αντίστοιχα, μέλη του Συμβουλίου είναι εσωτερικά μέλη του
ιδρύματος και, ειδικότερα, επτά ή τέσσερα μέλη είναι καθηγητές και ένα μέλος
είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα επτά ή τέσσερα
μέλη είναι εξωτερικά.
3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετέχουν, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ένας εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού του ιδρύματος. Το μέλος
αυτό αναδεικνύεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.
4. Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή και
είναι πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση
εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου είναι να έχει αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 18. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος
15
καθηγητής ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της
θητείας.
5. α) Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του
οικείου ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των
Πανεπιστημίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., για όσο χρόνο
παραμένουν στο ίδρυμα. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο με το εκλογικό σύστημα της ταξινομικής ψήφου. Με εφάπαξ
εκδιδόμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος της
ταξινομικής ψήφου.
β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και
των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει τριμελής
επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του ιδρύματος, οι οποίοι ορίζονται
από το Συμβούλιο.
Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του
Συμβουλίου ο Πρόεδρός του είτε προκηρύσσει εκλογές εφόσον πρόκειται για
εσωτερικά μέλη είτε δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εφόσον πρόκειται για
εξωτερικά.
Αν μέχρι τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών τα τελευταία δεν
έχουν αντικατασταθεί, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την
αντικατάστασή τους.
6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος εκλέγεται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο και με καθολική ψηφοφορία των ενεργών προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εντός της
ελάχιστης διάρκειας φοίτησής τους και μετά το πρώτο έτος φοίτησης.
7. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του
Συμβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και
αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων. Με την ίδια πλειοψηφία
16
μπορούν να παυθούν για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων
και καθηκόντων τους. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας. Η απαιτούμενη
πλειοψηφία κατά τη δεύτερη ψηφοφορία είναι τα τρία πέμπτα. Αν δεν
επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
εντός μίας εβδομάδας, οπότε εκλέγονται ως εξωτερικά μέλη αυτά που θα
συγκεντρώσουν την απλή πλειοψηφία των εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου.
Βασικές προϋποθέσεις για να εκλεγεί ένα πρόσωπο ως εξωτερικό μέλος είναι
η ευρεία του αναγνώριση στην επιστήμη, τα γράμματα, την τέχνη, τον κριτικό
στοχασμό, την κοινωνική του δραστηριότητα ή τη σημαντική του προσφορά
στο κοινωνικό σύνολο από θέση ευθύνης και η γνώση και εμπειρία στον
τομέα διοίκησης. Υποψήφια εξωτερικά μέλη κωλύονται να εκλεγούν αν είχαν
οποιαδήποτε οικονομική σχέση με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς
και αν είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής.
8. α) Με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, η θητεία των μελών του
Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια και μη ανανεώσιμη.
9. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) τη στρατηγική της ανάπτυξης του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στο
πλαίσιο της αποστολής και πορείας του ιδρύματος,
β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα
με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,
γ) την κατάρτιση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5,
17
δ) την έκδοση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το
άρθρο 6,
ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με το κοινωνικό
του περιβάλλον, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη
συνεργασία με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
στ) τον καθορισμό των κατευθύνσεων που απορρέουν από τη στρατηγική του
ανάπτυξης του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει τον
προγραμματικό σχεδιασμό, την έγκριση του τελικού σχεδίου του και την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησής του σε ετήσια βάση,
ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, των
ενδιάμεσων τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του
ιδρύματος, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά
το ίδρυμα,
η) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την
αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος,
θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει
λειτουργίας του ιδρύματος,
ι) την εκλογή του πρύτανη και των κοσμητόρων των σχολών και την παύση
από τα καθήκοντά τους,
ια) την εποπτεία του ν.π.ι.δ. του άρθρου 58, την επιλογή των μελών του Δ.Σ.
και του Διευθύνοντος Συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά
τους,
ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
18
ιγ) την οργάνωση του τρόπου ασφάλειας/προστασίας των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και της περιουσίας του ιδρύματος και
ιδ) τον απόφαση για την τυχόν καταβολή διδάκτρων, καθώς και για το ύψος
τους, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριμένου προγράμματος,
ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.
10. Τα μέλη του Συμβουλίου και ο πρόεδρος λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθοριζόμενη με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην
οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο μέλη
του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, μεριμνά για την εφαρμογή
των αποφάσεων του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εκλογή του πρύτανη.
12. Ο Υπουργός Παδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκδίδει
διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του προέδρου, αναπληρωτή προέδρου
και των μελών του Συμβουλίου.
Β) Ο πρύτανης:
13. 5ς πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας αναγνωρισμένου
κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ικανή διοικητική εμπειρία.
14. α) Ο πρύτανης εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από
διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον
πρόεδρο του Συμβουλίου.
19
β) Μετά τη δημοσιοποίηση της διεθνούς πρόσκλησης, το Συμβούλιο ορίζει
τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του
ιδρύματος. Η επιτροπή αυτή ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων,
συλλέγει υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή
στην κοινότητα του ιδρύματος και εισηγείται στο Συμβούλιο με βάση τα
ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
γ) Ο πρύτανης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των
τεσσάρων πέμπτων των μελών του Συμβουλίου, για θητεία τριών ετών. Αν
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα
σε μία εβδομάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των
τριών πέμπτων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο
πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των
τριών πέμπτων, τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία
εκλογής πρύτανη επαναλαμβάνεται με την έκδοση νέας διεθνούς
πρόσκλησης.
δ) Η θητεία του πρύτανη μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του
Συμβουλίου, με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων πρύτανη από το ίδιο πρόσωπο για τρεις
συνεχείς θητείες. Ο πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη
θητεία.
15. Η Σύγκλητος έχει το δικαίωμα, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων του συνόλου των μελών της, να αποκλείσει αιτιολογημένα έως δύο
υποψηφιότητες από το σύνολο των υποψηφιοτήτων πριν την εισήγηση της
τριμελούς επιτροπής προς το Συμβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία, δεν
μετέχουν μέλη της Συγκλήτου που είναι υποψήφιοι.
16. Ο πρύτανης μπορεί να παυθεί με πράξη του Συμβουλίου του ιδρύματος, η
οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των
μελών του, για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των
καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.
20
17. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) Προϊσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, εποπτεύει την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως,
επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των
διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
γ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος.
Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών
συλλογικών οργάνων του ιδρύματος,
δ) Καταρτίζει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, τους οποίους
υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
ε) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό
και τελικό οικονομικό απολογισμό του ιδρύματος, καθώς και τον αντίστοιχο
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς
έγκριση στο Συμβούλιο.
στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση
στο Συμβούλιο.
ζ) Ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές ή αναπληρωτές
καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους
μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ύστερα από έγκριση του
Συμβουλίου. Με την αποφαση ορισμού των αναπληρωτών καθορίζεται η
21
σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο
αριθμός των αναπληρωτών καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.
θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του ιδρύματος, χορηγεί τις
άδειες απουσίας του προσωπικού και μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα
υπογραφής εγγράφων στους προϊστάμενους των υπηρεσιών.
ι) Μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του
ιδρύματος, πληροφορίες για κάθε υπόθεση του ιδρύματος και να εξετάσει τα
σχετικά έγγραφα.
ια) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του
ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις και
προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ιβ) Μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων
ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του
Συμβουλίου, αδυνατούν υρνα λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις,
ιγ) τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύματος, ύστερα από έγκριση
του Συμβουλίου, και
ιδ) κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές
δραστηριότητες του ιδρύματος κατά τον αντίστοιχο προγραμματικό
σχεδιασμό.
18. Ο πρύτανης έχει, ακόμη, όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος ειδικώς
σε άλλα όργανα του ιδρύματος.
Γ) Η Σύγκλητος:
22
19. Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα
ψήφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα και αποτελείται από:
α) τον πρύτανη,
β) τους κοσμήτορες,
γ) εκπροσώπους των καθηγητών με διετή θητεία μη ανανεούμενη, οι οποίοι
ανάλογα με τον αριθμό των σχολών του ιδρύματος, εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση της σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό,
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών
φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν,
οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία μη ανανεούμενη,
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας του λοιπού προσωπικού (διοικητικού,
τεχνικού, ειδικού επιστημονικού, κ.λπ.), με διετή θητεία, μη ανανεούμενη, που
εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών του
οικείου προσωπικού και συμμετέχει όταν συζητούνται θέματα που αφορούν
ζητήματα του προσωπικού αυτού.
Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα
ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό
Κανονισμό του ιδρύματος, αντίστοιχα.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
αναπληρωτές του πρύτανη/προέδρου του Τ.Ε.Ι. και ο Γραμματέας του
ιδρύματος.
19. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
23
α) διατύπωση γνώμης για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 5,
β) διατύπωση γνώμης για τον Εσωτερικό Κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο
6,
γ) διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για
ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας
σχολών,
δ) διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για
ίδρυση, κατάργηση ή μετονομασία προγραμμάτων σπουδών,
ε) διατύπωση γνώμης, προς τον πρύτανη/πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., για την
κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία
προγραμματικού σχεδιασμού,
ε) διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη/πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. για τον
προγραμματικό σχεδιασμό και
στ) χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και ανάθεση ερευνητικών
έργων στο ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο … Κατά την άσκηση της
αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της συγκλήτου δε μετέχουν οι
εκπρόσωποι των φοιτητών.
ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 9
Όργανα της σχολής
1. Όργανα της σχολής είναι:
α) ο κοσμήτορας,
24
β) η κοσμητεία και
γ) η γενική συνέλευση.
Α) Ο κοσμήτορας της σχολής:
2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα είναι αναγνωρισμένου κύρους
καθηγητές πρώτης βαθμίδας της σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι
εκλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται
από τον πρύτανη. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος
και διορίζεται από τον πρύτανη.
β) Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριμελή
επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του ιδρύματος. Η επιτροπή
αυτή ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων, συλλέγει υποψηφιότητες,
προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής
και εισηγείται στο Συμβούλιο με βάση τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα
των υποψηφίων.
γ) Ο κοσμήτορας εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των
τεσσάρων πέμπτων των μελών του Συμβουλίου για θητεία τριών ετών. Αν δεν
επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται εντός μίας
εβδομάδας. Αν στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των
τριών πέμπτων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας μεταξύ
των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η
πλειοψηφιά των τριών πέμπτων, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη
διαδικασία εκλογής κοσμήτορα επαναλαμβάνεται με έκδοση νέας
πρόσκλησης.
δ) Η θητεία του κοσμήτορα μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με τη διαδικασία
της περίπτωσης γ΄. Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη
συνεχόμενη θητεία.
25
3. Η γενική συνέλευση της σχολής μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα
υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα, με πλειοψηφία των
τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της, πριν την εισήγηση της τριμελούς
επιτροπής προς το Συμβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχει ο
υποψήφιος κοσμήτορας.
4. α) Ο κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με πράξη του συνόλου των μελών του
Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων
πέμπτων των μελών του, για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης
των καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων
του.
5. Ο κοσμήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών της και εισηγείται τα θέματα,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των
νόμων, του Οργανισμού, και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας και
ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων
θεμάτων.
6. Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή προγράμματος σπουδών,
του οποίου προηγείται χρονικά η διαπιστωτική πράξη ορισμού.
Β) Η κοσμητεία:
7. Η κοσμητεία απαρτίζεται από:
26
α) τον κοσμήτορα της σχολής,
β) τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών και
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής.
8. Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων
σπουδών.
β) Τον καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της
σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της
ανάπτυξής της και τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της,
στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου
του.
γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την
προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των
προγραμμάτων σπουδών.
δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των πινάκων εσωτερικών και εξωτερικών
εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο.
ε) Τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και
αξιολόγησης των καθηγητών.
στ) Τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των
προγραμμάτων σπουδών.
ζ) Την αξιολόγηση του διδακτικού έργου της σχολής.
27
η) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων
εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών
επιλογής.
θ) Την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών, γενικών και ειδικών, ύστερα
από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή
συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε
καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα
σπουδεών, το διευθυντή του προγράμματος σπουδών. Η ίδια επιτροπή
καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
συνέλευσης του οικείου προγράμματος εφόσον δεν πρόκειται για νέο
πρόγραμμα σπουδών.
ι) Την κατάταξη των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών του πρώτου ακαδημαϊκού
έτους, εφ’ όσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η
βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι επιδόσεις των φοιτητών στο
πρώτο ακαδημαϊκό έτος και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις του Οργανισμού.
ια) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής,
ύστερα από αίτησή τους και με μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων.
ιβ) Την απονομή πτυχίων.
ιγ) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου
Καθηγητή.
ιδ) Τη λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη εξαμήνων σπουδών και για
την οργάνωση προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.
ιε) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος,
κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή.
28
ιστ) Τη λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της
κοσμητείας.
ιζ) Την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύεσεων των καθηγητών της
σχολής.
Γ) Η γενική συνέλευση:
9. Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Ο
αριθμός των καθηγητών και η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής τους
καθορίζονται στον Οργανισμό. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται ο
αριθμός των καθηγητών, η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής τους,
καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της γενικής συνέλευσης της
σχολής. Η γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον
παρόντα νόμο, καθώς και όσες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε
σχολή με τον Οργανισμό.
10. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος και οι σχετικές
λεπτομέρειες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.
Άρθρο 10
Όργανα του προγράμματος σπουδών
Όργανα του προγράμματος σπουδών είναι:
α) ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών και
β) η συνέλευση.
Α) Ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών:
1. Ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών και ο αναπληρωτής του
εκλέγονται για δύο έτη από τη συνέλευση του προγράμματος σπουδών, με
απλή πλειοψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ειδικότερα
29
θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό του ιδρύματος.
2. Ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί τη συνέλευση, εισηγείται για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της και
προεδρεύει των εργασιών της,
β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εσωτερικού κανονισμού,
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων
θεμάτων,
δ) διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και την
διαβιβάζει στην κοσμητεία.
3. Ο αναπληρωτής του διευθυντή ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει
ο διευθυντής και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Β) Η γενική συνέλευση:
4. Η συνέλευση του προγράμματος σπουδών απαρτίζεται από καθηγητές
όλων των βαθμίδων που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα σπουδών και από
εκπροσώπους των φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό.
Ο αριθμός των καθηγητών και φοιτητών, ο τρόπος συγκρότησης της
συνέλευσης και η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής καθηγητών σε αυτή
καθορίζονται στον Οργανισμό.
5. Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
30
α) την εκλογή του διευθυντή του προγράμματος σπουδών και του
αναπληρωτή του με άμεση και καθολική ψηφοφορία των καθηγητών του
προγράμματος,
β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της
μάθησης σε αυτό,
γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών,
δ) την επιλογή των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος
σπουδών,
ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του
προγράμματος σπουδών,
στ) τη συγκέντρωση και διαβίβαση στην κοσμητεία των ετήσιων
δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών και
ζ) την εισήγηση για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών.
Άρθρο 11
Όργανα της μεταπτυχιακής σχολής
1. Όργανα της μεταπτυχιακής σχολής είναι:
α) ο κοσμήτορας μεταπτυχιακής σχολής,
β) η κοσμητεία μεταπτυχιακής σχολής,
γ) ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος και
δ) γ) η ομάδα διδασκόντων προγράμματος.
2. Ο κοσμήτορας της μεταπτυχιακής σχολής:
31
α) είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος και
β) εκλέγεται και παύεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί
εκλογής και πάυσης των κοσμητόρων, για τριετία θητεία, μετά από
προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη.
3. Ο κοσμήτορας της μεταπτυχιακής σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται για
θέματα των αρμοδιοτήτων της και προεδρεύει των εργασιών της,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των
νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) προϊσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας και
ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων
θεμάτων.
4. Ο κοσμήτορας της μεταπτυχιακής σχολής αναπληρώνεται από τον
διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών που έχει
τον περισσότερο χρόνο στη θέση αυτή και είναι μέλος της κοσμητείας της
μεταπτυχιακής σχολής.
5. Η κοσμητεία της μεταπτυχιακής σχολής αποτελείται από:
α) τον κοσμήτορα της μεταπτυχιακής σχολής,
β) τους διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών και
γ) δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών
φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας, εφόσον στο
ίδρυμα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου.
6. Ο συνολικός αριθμός των μελών της κοσμητείας της μεταπτυχιακής σχολής
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν απαιτείται, οι διευθυντές
προγραμμάτων ορίζονται εκ περιτροπής από όλες τις σχολές με διαδικασία
που ορίζεται στον οργανισμό του ιδρύματος.
32
7. Η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου
αυτού:
α) εισήγηση προς τον πρύτανη της πολιτικής του ιδρύματος για την
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών και και τον τακτικό απολογισμό των
σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος
και των αποφάσεων του συμβουλίου του,
β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών
και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,
γ) εισήγηση προς τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και,
όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, μετά από πρόταση που
διατυπώνεται από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για τον σκοπό αυτό,
δ) ανάθεση της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών
σε ομάδες διδασκόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 για
τα προγράμματα σπουδών συνεργασίας,
ε) συνεργασία με τις κοσμητείες των σχολών του ιδρύματος για την
υποστήριξη της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών,
στ) απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν,
διδακτορικών σπουδών,
ζ) οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
η) διατύπωση γνώμης για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του
ιδρύματος σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές,
θ) οργάνωση των υπηρεσιών της κοσμητείας μεταπτυχιακών σπουδών,
ι) συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων
σπουδών,
ια) αξιολόγηση του διδακτικού έργου της σχολής,
ιβ) έγκριση συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών των υποψηφίων
διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου και
ιγ) διατύπωση γνώμης προς το συμβούλιο του ιδρύματος για την τυχόν
καταβολή διδάκτρων, καθώς και για το ύψος τους, από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριμένου προγράμματος.
33
8. Ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος και ο
αναπληρωτής του εκλέγονται από την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος
με απλή πλειοψηφία του αριθμού των διδασκόντων για διετή θητεία.
Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.
Ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του
νόμου αυτού:
α) συγκαλεί την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος και προεδρεύει των
εργασιών της,
β) εισηγείται στην ομάδα για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εσωτερικού κανονισμού,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων
θεμάτων,
ε) διαβιβάζει στην κοσμητεία της μεταπτυχιακής σχολής τις απόψεις της
ομάδας διδασκόντων,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και την
διαβιβάζει στην κοσμητεία της μεταπτυχιακής σχολής.
9. Ο αναπληρωτής του διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο διευθυντής και τον αναπληρώνει
όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
10. Η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος
απαρτίζεται από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα και εξασφαλίζει την
εφαρμογή του προγράμματος και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.
Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του νόμου αυτού:
34
α) εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και συνεχή βελτίωση της μάθησης
σε αυτό και
β) διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του
προγράμματος σπουδών.
11. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση μίας
ή περισσότερων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μεταπτυχιακών σχολών και για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια και οι διαδικασίες για την έγκριση
προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,
ορίζονται στον Οργανισμό.
12. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του εσωτερικού κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο
κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον οποίον
προβλέπονται ιδίως η δομή και οι κανόνες λειτουργίες των μεταπτυχιακών
και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, ο αριθμός και ο
τρόπος επιλογής των εισακτέων σε αυτά, τα κριτήρια γλωσσομάθειας, καθώς
και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες ακαδημαϊκές μονάδες,
οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά
προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, οι υποχρεώσεις για
την λήψη του διπλώματος, κλπ.
Άρθρο 12
Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η σχολή δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οργανώνεται,
διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών
σπουδών του ιδρύματος, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον Κανονισμό
Σπουδών δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τον
Οργανισμό ορίζονται επίσης τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την έγκριση
προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
35
Άρθρο 13
Άλλα όργανα
Για τον συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού
αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να
προβλέπει τη σύσταση οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ορισμού
τους.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 14
Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος
1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την
αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις
διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα
Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3374/2005.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος είναι αρμόδια, ιδίως, για:
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων
διαδικασιών για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των
υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης
της ποιότητας του ιδρύματος,
β) την ανάπτυξη, οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
γ) τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των
ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
36
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης
των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης
της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και
οδηγιών της ΑΔΙΠ.
3. Η πολιτική και η στρατηγική, το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της
ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησης του εγκρίνονται από
το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη και
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται
το αργότερο κάθε έξι έτη.
4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π, συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ,
αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της
αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική και εκ των προτέρων
δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος των σχετικών με την
αξιολόγησή του κανονισμών, διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
5. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. διοικείται από συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο
πρύτανης ή ένας από τους αναπληρωτές του.
Το συμβούλιο αποτελείται από 5 ως 7 καθηγητές του ιδρύματος, έναν
εκπρόσωπο του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και έναν εκπρόσωπο
των φοιτητών.
6. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τις ειδικότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία της
ΜΟ.ΔΙ.Π καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της.
Άρθρο 15
Δημοσιότητα – διαφάνεια
1. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δημοσιότητας και
διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους
όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την
37
οργάνωση των σπουδών, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, την
υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.
2. Οι σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη
πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις
που αφορούν τα μέλη τους, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς
πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών, το
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων
καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.
3. Κατά τη λήξη της θητείας τους οι αρχές διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των
σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισμό του ακαδημαϊκού, οικονομικού και
διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτές, ο οποίος δημοσιεύεται στον
οικείο διαδικτυακό τόπο.
4. Ο διαδικτυακός τόπος πρέπει να τηρείται τουλάχιστον στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: