Τίτλοι των δοκιμιακών σημειώσεων τέλους και σελίδα στην οποία παρατίθενται εντός του βιβλίου

Τίτλοι των δοκιμιακών σημειώσεων τέλους και σελίδα στην οποία παρατίθενται εντός του βιβλίου

Εντός παρενθέσεως αναφέρονται οι σελίδες του βιβλίου όπου βρίσκονται τα δοκίμια τέλους. Πρόκειται για μια πρωτοπόρα σελιδοποιητική και συγγραφική προσέγγιση. Η επιχειρηματολογική βάση της ανάλυσης ενισχύεται με ορισμούς και εκτεταμένες αναλύσεις ειδικών θεμάτων ή παραπομπές στα οποία ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει, αν τον ενδιαφέρει, στα δοκίμια τέλους ο τίτλος των οποίων παρατίθεται ως πλαγιότιτλος όπου και σημειώνεται (και) η σελίδα στην οποία βρίσκονται. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιώ παρατίθεται στα κείμενα αυτά και έτσι ελευθερώνεται το κυρίως κείμενο για το οποίο χρησιμοποιούνται μεγάλες ευανάγνωστες γραμματοσειρές.

1.     Ανορθολογικοί εξω­πολιτικοί και εξω­κοινωνικοί δρώντες (σ. 287)

2.     Ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της ΕΕ (σ. 288)

3.     «Νέα γενιά δημο­σιεύσεων» και ο Π. Κονδύλης (σ. 289)

4.     Επιστημολογικά-επιστημονικά ξεκα­θαρίσματα (σ. 297)

5.     Η οικουμενικότητα των εθνικών κοσμο­θεωριών (σ.299)

6.     «Πνευματικά» και «αισθητά». Πολυ­σημία των όρων (σ. 300)

7.     H δημόσια σφαίρα και ο πνευματικός κόσμος των ανθρώ­πων (σ. 301)

8.     Ο καλός υλιστής πο­λίτης (σ. 303.)

9.     Ανθρωπολογική εκ­μηδένιση (σ. 304)

10.   Οικουμενικίστικες μεταμφιέσεις (σ. 304)

11.   Εκπολιτισμός των βαρβάρων (σ. 305)

12.   Μεταμοντερνισμός, εθνική αποδόμηση και εθνική συγκρό­τηση (σ. 306)

13.   Εθνοκρατικές ενό­τητες» (σ. 307)

14.   Προϋποθέσεις ενός εθνοκρατοκεντρι­κού διεθνούς συ­στήματος (σ. 309)

15.   Ο πνευματικός χα­ρακτήρας του Κοι­νωνικού γεγονότος (σ. 310)

16.   Ανθρωπολογία-ανθρωπολογικές προϋποθέσεις (σ. 311)

17.   Δημοκρατία ως ελευθερία» (σ. 313)

18.   Ιστοριογραφικοί Βυζαντισμοί (σ. 313)

19.   Κοινωνιοκεντρι­κή θεμελίωση του έθνους versus ιδεο­λογίες, ιστοριογρά­φοι (σ. 318)

20.   Ιδεολογίες και η δύναμη των φορέ­ων τους (σ. 321)

21.   Εσχατολογικές ιδε­ολογίες (σ. 322)

22.   Εθνικοσοσιαλισμός-λογική έκβαση του διεθνισμού (σ. 325)

23.   Η ελευθερία ως κα­ταστατική αξίωση του έθνους (σ. 326)

24.   Το ιδεώδες της ανε­ξαρτησίας (σ. 328)

25.   Σχέση Κοινωνικού-Πολιτικού: Συμβα­τότητα versus δυ­σαρμονία (σ. 329)

26.   Τυπική λογική και ανθρωπολογική ετε­ρότητα (σ. 331)

27.   John Rawls, δημο­κρατία, επεμβάσεις (σ. 334)

28.   Η Εθνική Κοσμοθε­ωρία και κεκτημένα εθνικών προϋποθέ­σεων (σ. 337)

29.   Αγγλική σχολή (σ. 338)

30.   Οντολογικά χαρα­κτηριστικά και status quo (σ. 339)

31.   Ορθολογισμός» και η πολυσχιδής, ρευστή και οντολο­γικά έωλη νεοτερι­κή διαδρομή του (σ. 339)

32.   Μοντερνιστική-ρατσιστική και κοι­νωνιοκεντρική θε­ώρηση του έθνους και οι αιώνιες αξι­ώσεις εθνικής ανε­ξαρτησίας (σ. 341)

33.   Λαθρομετανάστευ­ση και μετανάστευ­ση (σ. 345)

34.   Η τραγωδία της πο­λιτικής των μεγά­λων δυνάμεων και το διεθνές σύστημα (σ. 345)

35.   Αλάνθαστη επιστη­μονική «συνταγή» διεθνών σχέσεων (σ. 346)

36.   Δαιδαλώδεις δια­δρομές θολών ιστο­ρικών συμβεβηκό­των – εθνοκρατικό γίγνεσθαι (σ. 348)

37.   Ιδεολογία και αποικιοκρατία: Το δίδυμο της απαν­θρωπιάς (σ. 351)

38.   Ο μορφικά πανομοι­ότυπος χαρακτήρας όλων των διεθνι­σμών (σ. 353)

39.   Ο επαναστατισμός ως κορύφωση όλων των διεθνισμών και κοσμοπολιτισμών (σ. 353)

40.   Ελλείμματα και ελαττώματα του μο­ντερνισμού (σ. 355)

41.   Διυποκειμενικότη­τα και η Βαβυλωνία όρων και εννοιών (σ. 355)

42.   Δουλοπαροικία, νε­οτερικότητα, εθνικό γίγνεσθαι (σ. 358)

43.   Δημοκρατία, πολι­τική ελευθερία (σ. 359)

44.   Δεν υπάρχουν τελει­ωτικές λύσεις και ευτυχία χωρίς κιν­δύνους (σ. 361)

45.   Εθνοκρατοκεντρι­κή δομή, κυριαρχία και Θουκυδίδης (σ. 364)

46.   Αντοχές των εθνο­κρατικών ανθρω­πολογικών διαμορ­φώσεων (σ. 366)

47.   Νεοτερικό κρατι­κό→εθνικό versus κοινωνιοκεντρικο εθνικό→κρατικό (σ. 367)

48.   Το έθνος προηγεί­ται της εθνικής ανε­ξαρτησίας (σ. 367)

49.   Ρήγας Φεραίος και Γαλλική Επανά­σταση (σ. 369)

50.   Ρήγας Φεραίος (Βελεστινλής) (σ. 370)

51.   Νεοτερικό κράτος (σ. 371)

52.   Η εμπειρία της ευ­ρωπαϊκής ολοκλή­ρωσης ως «διεγερ­τικό» συγκρότησης της εθνικής κοσμο­θεωρίας (σ. 371)

53.   Πολιτισμική πολυ­σημία έθνους (σ. 373)

54.   Διαδρομές της «νε­οτερικότητας» (σ. 373)

55.   «Η απανθρωπιά του δικαιώματος» (σ.377)

56.   Η αναπόδραστη υλιστική φύση κάθε ιδεολογίας (σ. 378)

57.   Αποικιοκρατικές ιδεολογικές εκλογι­κεύσεις και η «Μέκ­κα της ορθολογικό­τητας» (σ. 379)

58.   «Κοινωνικές επι­στήμες» και αξιώ­σεις ισχύος (σ. 380)

59.   «Έξυπνη ή μαλακή ισχύς» στο υπογά­στριο ανυποψία­στων κοινωνιών (σ. 381)

60.   Οι ιδεολογίες στε­ρούνται ανθρωπο­λογικών ερεισμά­των (σ. 384)

61.   Βυζαντινή Οικου­μένη (σ. 386)

62.   Κατεξουσιαστικά κύτταρα του μοντερ­νισμού (σ. 388)

63.   Οι διανοούμενοι μπορεί και να σκο­τώνουν (σ. 390)

64.   Οι ιδεολογίες είναι αόρατες ή συχνά καλά μεταμφιεσμέ­νες (σ. 392)

65.   Πολιτικός ορθολογισμός versus μεταμοντερνισμός (σ. 392)

66.   Προγραμματική διαίρεση εξουσίας και κοινωνίας (σ. 393)

67.   Οι σύγχρονες προϋ­ποθέσεις δημοκρα­τίας (σ. 394)

68.   Πολιτική κοινωνία versus «Κοινωνία πολιτών» και ΕΕ (σ. 395)

69.   Κοινωνία των πο­λιτών και πολιτική κοινωνία (σ. 395)

70.   Διεθνική εξωπολιτική και εξωκοινωνι­κή εκκόλαψη αυγών του φιδιού (σ. 396)

71.   Τεκμήρια και αποδείξεις πολιτικής και επιστημονικής ορθότητας (σ. 398)

72.   Προσαρμοστικότητα και ευελιξία των προπαγανδιστών (σ. 399)

73.   Θρησκεία, πολιτική, θεοκρατία (σ. 400)

74.   Δεσμά της θεοκρατίας (σ. 401)

75.   Ορθολογιστική πολιτική θεολογία (σ. 401)

76.   Διαφωτισμός και φυσική αναγκαιότητα (σ. 401)

77.   Ορθολογιστική πολιτική θεολογία (σ. 401)

78.   Παγκόσμια ενότητα και ηγεμονικές φρικαλεότητες (σ. 401)

79.   Μεταμοντερνισμός και «κλίσεις» επιστημόνων (σ. 403)

80.   Φιλελεύθερες-μαρξιστικές ιδεολογίες: Δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσμα­τος (σ. 403)

81.   Ιδεολογικοπολιτικά εκπαιδευτήρια (σ. 405)

82.   Ιδεολόγοι και το ποίμνιό τους (σ. 405)

83.   «Κριτικοί κονστρουκτιβιστές», οι νέοι αναρχικοί (σ. 406)

84.   Στοιχειακή υπαρξιακή αντιπαράθεση (σ. 410)

85.   Μοντερνισμός, λειτουργισμός, ηδονισμός, εθνικές κοσμοθεωρίες (σ. 410)

86.   Φυσιοκρατία, αυτοσυντήρηση και ηδονή (σ. 411)

87.   Θάνατος και υστερία της εσχατολογίας (σ. 412)

88.   Ιδεολογία: Εξομοιωτική και εξισωτι­κή (σ. 412)

89.   Θεότητα και αστικές δομές (σ. 412)

90.   Η ιδέα της λειτουργίας (σ. 412)

91.   Ιδεολογία ως ηγεμονική μεταμφίεση (σ. 412)

92.   Φυσιοκρατικές αιτιολογήσεις (σ. 412)

93.   Συμβάσεις και ωφελιμότητα (σ. 413)

94.   Επιστήμη και αλογία ενστίκτων (σ. 413)

95.   Η οντολογική αναβάθμιση της ύλης (σ. 413)

96.   Έγκλημα και ανθρώπινη φύση (σ. 413)

97.   1914-1990: 75 εκατομμύρια νεκροί (σ. 414)

98.   Μοντερνιστική δι­αδρομή γεμάτη νεκροταφεία (σ. 414)

99.   Μορφική ομοιότητα των ιδεολογιών (σ. 415)

100.Αποχρώσεις κριτικής της νεοτερικότητας (σ. 415)

101.Οι ιδεολογίες γεννιούνται στο μυαλό κάποιων μεμονω­μένων ατόμων (σ. 417)

102.Θηριώδεις μεταμοντέρνοι καταναγκασμοί (σ. 417)

103.Η αποτίμηση των Σοδόμων και Γομόρρων (σ. 418)

104.Εγκλωβισμός και συνωστισμός στα αστικά κέντρα (σ. 418)

105.Εθνική-κοινωνική οντολογία: Θαύμα θαυμάτων ή ιερό ανθρώπινο μυστή­ριο (σ. 418)

106.Οι πολυτάραχοι Νέοι Χρόνοι (σ. 421)

107.Εθνομηδενιστές: Κατεδαφιστές της ανθρωπολογικής ετερότητας (σ. 424)

108.Βαθμίδες «υλιστικών ιδεολογικών εφαρ­μογών» (σ. 424)

109.Περιστολή, συμμόρ­φωση-πειθάρχηση, αποδόμηση, εξό­ντωση και εθνικό γίγνεσθαι (σ. 424)

110.Ο κατά Ζιάκα «ηδο­νιστικός αυτομηδε­νισμός», «ολοκλη­ρωμένος μηδενι­σμός» (σ. 426)

111.Μεταμοντερνισμός, μηδενισμός-ηδονισμός και οι La Mettrie και de Sade (σ. 428)

112.Η αρνητική σχέση των εθνικών προ­ϋποθέσεων με τον μηδενιστικό μετα­μοντερνισμό (σ. 430)

113.Κοινωνίες με όρους σύμβασης και οι «Μέκκες του υλισμού» (σ. 430)

114.Δικαιοσύνη, Πολι­τικό και ανθρωπολογία (σ. 432)

115.Θεοκρατική – ορθολογιστική μεταφυσική (σ. 435)

116.Αποσταθεροποιητικές ιδεολογίες και ιδεολογήματα (σ. 435)

117.Κανονιστική «τέ­χνη του θεωρείν» στα όρια της παράκρουσης και της αμάθειας (σ. 437)

118.Σόδομα και Γόμμορα, η επιστημολο­γία του Π. Κονδύλη και η δική μου (σ. 439)

119.Επιστήμη, τσαρλατάνοι και τα οντολογικά ερωτήματα (σ. 445)

120.Αριστοτέλης, μοντερνισμός, μηδενισμός, Βυζάντιο (σ. 447)

121.Η πολιτική θεολογία των Νέων Χρό­νων (σ. 451)

122.Αξίες ως λειτουργίες, περιεχόμενο, ελευθερία και ετε­ρότητα (σ. 451)

123.Η απέραντη Κονδύλεια θεμελίωση (σ. 452)

124.Ιδεολογικοπολιτικές εκλογικεύσεις, αγο­ραίες θέσεις, εξωπολιτικά-εξωκοινωνικά (σ. 454)

125.«Η κρίση των θεμελιωδών δεδομένων της ελληνικής εθνικής ζωής» (σ. 456)

126.Βολταίρος και ετερότητα ανθρωπο­λογικών προϋποθέσεων (σ. 456)

127.Εξοστρακισμός οντολογικών ερωτημάτων (σ. 457)

128.Κονδύλης και αριστερά παραληρήματα (σ. 457)

129.Αθώες και λιγότερο αθώες «μεταμοντέρνες χρηματοδοτή­σεις» (σ. 457)

130.Συνεπείς υλιστές (σ. 458)

131.Ο ωκεανός των Κονδύλειων θεμελιώσεων (σ. 458)

132.«Σκύλλα θεοκρατίας – Χάρυβδη μηδενισμού» (σ. 460)

133.Οι έσχατες λογικές συνέπειες του μο­ντερνισμού (σ. 463)

134.Ο La Mettrie και οι εχθροί του (σ. 464)

135.La Mettrie: «Οι άν­θρωποι είναι μηχανές και ο υλισμός το αντίδοτο της μισανθρωπίας (σ. 464)

136.Μαρξιστές και η εκμηδενιστική ανθρωπολογία του La Mettrie (σ. 464)

137.Η υπονόμευση των πολιτειακών και κοινωνικών δομών (σ. 464)

138.Φύση, ισχύς και ορθολογισμός (σ. 465)

139.Αριστοτέλης κατά υλισμού (σ. 466)

140.Ο Κρυπτοϋλισμός και ο αυτοτραυμα­τισμός της νεοτερικότητας (σ. 466)

141.Εθνοσοβινισμός: «Έθνος» μέσω νόμου και θεσμικά θεωρήματα (σ. 467)

142.Θεοκρατικά τραύματα, εθνοκρατικό γίγνεσθαι και ΕΕ (σ. 468)

143.Ισχύς και ηγεμονισμός, Καντ (σ. 469)

144.Φυσιοκρατία σε όλα τα επίπεδα (σ. 470)

145.Απολαύσεις ανθρωποειδών (σ. 470)

146.Ηδονισμός και κοι­νωνική αποσύνθε­ση (σ. 470)

147.Ο μαρκήσιος de Sade και οι βαθύτε­ρες σκέψεις του La Mettrie (s. 470)

148.Ο μαρκήσιος de Sade και η αρχή της ηδονής (σ. 470)

149.Ο μαρκήσιος de Sade και ισχύς (σ. 470)

150.Συνεπής υλισμός και η αγάπη για ισχύ (σ. 470)

151.Ισχύς και έγκλημα παράγουν τέρψη (σ. 470)

152.De Sade, La Mettrie και μεταμοντερνισμός σ. 470)

153.Έκλυτες εκμηδενι­στικές τάσεις (σ. 470)

154.Υλισμός και ζωϊκή δύναμη (σ. 471)

155.Υλισμός vesus Αρι­στοτέλης (σ. 472)

156.Η σταδιακή εκκόλαψη των ιδεολογιών (σ. 472)

157.Τι θα γινόταν αν ο κομουνισμός ήταν μόνο αλβανική υπό­θεση (σ. 472)

158.Αριστεροί διανοούμενοι και Jet-set (σ. 472)

159.Aριστοτελισμός και ετερότητα (σ. 472)

160.Ετερότητα, δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνιοκετρική διαμόρφωση versus πολιτική θεολογία σ. 472)

161.Το διεθνιστικό υπερεθνικό ιδεολόγη­μα συγκρινόμενο με προγενέστερα ιδεολογικά κατορ­θώματα (σ. 473)

162.Επιστήμη και ιστοριογραφικές μεθο­δεύσεις (σ. 474)

163.Μεταφυσική και Κονδύλης (σ. 474)

164.Απαρχές του λειτουργισμού (σ. 474)

165.Λειτουργισμός και άθροισμα ανθρώ­πων (σ. 474)

166.Πρόοδος και μοντερνιστικά ιδεο­λογήματα (σ. 474)

167.Μοντερνιστικές ιδε­ολογίες (σ. 476)

168.Ανθρωποκεντρικό versus θεοκεντρικό Κοινωνικό και Πο­λιτικό (σ. 476)

169.Θεοκρατία: Επου­ράνια και Ορθολο­γιστικά Θηρία (σ. 479)

170.Ο Αριστοτέλης ήταν λάθος στόχος (σ. 482)

171.Πολιτική θεολογία (σ. 482)

172.Εκατόμβες (σ. 483)

173.Βιομηχανίες αποδομητικών εκπαιδευτηρίων (σ. 483)

174.Το έθνος επισκιάζει όλες τις πραγματι­κότητες, αλλά… (σ. 484)

175.Οικονομικός ντετερμινισμός versus εθνοκρατοκεντρικό διεθνές σύστημα (σ. 484)

176.Ιδρύματα εξωτερι­κής πολιτικής (σ. 486)

177.Θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και οντολογικές προϋποθέσεις (σ. 486)

178.Εσχατολογίες και βιβλιογραφική διάσωση (σ. 488)

179.Κοινωνιοκεντρική θεμελίωση των εθνών (σ. 490)

180.Υπαρκτική ετερό­τητα, κοινωνικό γεγονός, ελευθερία (σ. 490)

181.Οντολογικές νοη­ματοδοτήσεις (σ. 490)

182.Υλισμός και οι βα­θύτερες προεκτάσεις του (σ. 490)

183.Αντιστροφή της πολιτικής (σ. 491)

184.Έθνος και δημο­κρατία (σ. 491)

185.Δικαιώματα, διε­θνής πολιτική (σ. 491)

186.Περί βαρβάρων, πολιτισμένων και πεφωτισμένων (σ. 492)

187.Πρόοδος, τέχνες, γράμματα και μο­ντερνισμός (σ. 492)

188.Μετανεοτερικό versus μεταμοντέρ­νο και νοηματοδοτήσεις του Πολιτι­κού (σ. 494)

189.Δημοκρατία και πολιτική ελευθερία (σ. 496)

190.Ιμπεριαλισμός (σ. 497)

191.Με το ζόρι πολίτης-μισός άνθρωπος (σ. 497)

192.Ο Σισύφειος εκτο­πισμός του πνεύμα­τος από τη δημόσια σφαίρα (σ. 498)

193.Μεταφυσική και οι φιλελεύθεροι (σ. 498)

194.Εσχατολογία και θάνατος (σ. 499)

195.Αριστοτελική αρχαι­ολογία, οντολογία, θεολογία (σ. 499)

196.Όντα και ιεραρχίες (σ. 499)

197.Αριστοτελικό πρώ­το κινούν και ο φθαρτός επίγειος κόσμος (σ. 499)

198.Ο ανθρωπότυπος των υλιστικών κα­τασκευών (σ. 499)

199.Ελληνική βιβλιογραφία (σ. 499)

200.Το αντιδιεθνιστικό ιδεώδες της ανεξαρτησίας ως κοσμοθεωρητικό αίτημα (σ. 500)

201.Πρόοδος, δημιουργικότητα και μο­ντερνισμός (σ. 500)

202.Μοντερνισμός και ιστοριογραφία (σ. 502)

203.Κοσμοσύστημα (σ. 503)

204.Το επίτευγμα της Βυζαντινής Οικουμένης (σ. 503)

205.Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις και το ιστορικοπολιτικό γίγνεσθαι (σ. 504)

206.Η ευρωπαϊκή εθνοσοβινιστική εθνοκατασκευή των Νέων Χρόνων (σ. 504)

207.In abstracto and anything goes (σ. 505)

208.Δυτικά και Ανατο­λικά έθνη σε δια­φορετική πορεία (σ. 506)

209.Φιλελευθερισμός, άλλες ιδεολογίες, η πορεία του κόσμου (σ. 507)

210.Εθνική Κοσμοθεωρία (σ. 509)

211.Δημοκρατία-λαϊκή κυριαρχία (σ. 510)

212.Άμεση δημοκρατία και συγκαιρινές συν­θήκες (σ. 511)

213.Εθνογένεση και ευρωπαϊκή μετανάστευση (σ. 512)

214.Ποιος θανάτωσε την ΕΣΣΔ; Ο μεταμοντερνισμός; (σ. 512)

215.Διάλυση του ανθρωπολογικού πυρήνα (σ. 513)

216.Το κατά Κονδύλη μα­ζικοποιημένο άτομο (σ. 513)

217.Λειτουργιστική προσαρμογή του ατόμου (σ. 514)

218.Ιστοριογραφική και χωροχρονική απο­δόμηση του ατόμου (σ. 514)

219.Κατάτμηση ιεραρχήσεων (σ. 514)

220.Ο ηδονισμός ως τρό­πος ζωής (σ. 515)

221.Διάλυση του προσώπου και της ταυ­τότητάς του (σ. 515)

222.Ερωτική ορθότητα υπό μεταμοντέρνο πρίσμα (σ. 515)

223.Γενετήσια ορμή: Πρωταρχικά αυτοπραγμάτωση και όχι αναπαραγωγή (σ. 515)

224.Ανδρογυνισμός και ομοφυλοφιλία υπό μεταμοντέρνο πρίσμα (σ. 515)

225.Ιδεολόγοι και προπαγανδιστές (σ. 515)

226.«Την αστική εταίρα διαδέχεται το με­ταμοντέρνο πορνί­διο» (σ. 516)

227.Επιστήμη και ζωντανή ιστορία (σ. 516)

228.Στοιχειακές υπαρξιακές συγκρούσεις (σ. 516)

229.Το θολό βασίλειο της ΕΕ (σ. 517)

230.Εθνοκρατοκεντρική ΕΕ (σ. 517)

231.Θεωρία ολοκλήρωσης, κύριες παραδο­χές (σ. 518)

232.Ευρωπαϊκή ολοκλή­ρωση και αφετηρι­ακές διεθνιστικές θέσεις (σ. 520)

233.Λαϊκισμός (σ. 521)

234.Εθνικό συμφέρον, εθνοκρατοκεντρική δομή, «ευρωπαϊκό συμφέρον» (σ. 523)

235.Διλήμματα ασφαλείας και ευρωπαϊκοί κλυδωνισμοί (σ. 525)

236.Κοσμοπλαστικές αποφάνσεις (σ. 527)

237.ΕΕ και εθνοκράτος (σ. 527)

238.Εθνοκρατοκεντρι­κή ΕΕ: Γενεσιουργά και διαμορφωτικά κριτήρια (σ. 527)

239.Λαϊκισμός (σ. 531)

240.Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (σ. 531)

241.Διεθνιστικοϋλιστι­κές εκτροπές, σχέ­διο Ανάν (σ. 532)

242.Συναινετικές ομό­φωνες αποφάσεις στην ΕΕ (σ. 533)

243.Κοσμοθεωρία της ΕΕ (σ. 534)

244.Παρωχημένες ανορθολογικές εισροές (σ. 535)

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: