Kenneth Waltz, Άνθρωπος, κράτος, πόλεμος και Θεωρία διεθνούς πολιτικής

 Kenneth Waltz:Άνθρωπος, κράτος, πόλεμος και Θεωρία διεθνούς πολιτικής

Παραθέτω εδώ δύο από τα σημαντικότερα  κείμενα διεθνών σχέσεων, ίσως τα πιο σημαντικά. 

 Kenneth N. Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος (Εκδόσεις Ποιότητα). Μία θεωρητική ανάλυση Εισαγωγή για την Ελληνική έκδοση: Ηλίας Κουσκουβέλης

 K_Waltzbg Ποια είναι τα κυριότερα αίτια του πολέμου; Ο Κ. Waltz ερευνά σε βάθος τις ιδέες που έχουν διατυπώσει διάφοροι διανοητές σε όλη την ιστορία του δυτικού πολιτισμού, προκειμένου να εξηγήσουν τους λόγους για τις συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων καθώς και τις σχετικές προτάσεις που διατύπωσαν για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Waltz δείχνει ότι τα υφιστάμενα γνωστικά κεκτημένα μπορούν να συνεισφέρουν στην κατανόηση των σύγχρονων διεθνών σχέσεων. Οι θεωρίες που διατύπωσαν άνθρωποι όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Hobbes, ο Kant, ο Rousseau και ο Spinoza καθώς και οι απόψεις των φιλελεύθερων, των σοσιαλιστών και των συμπεριφοριστών επιστημόνων υποβάλλονται σε κριτική ανάλυση.

«Σε αυτή τη στοχαστική έρευνα στις απόψεις της κλασικής πολιτικής θεωρίας σχετικά με τη φύση και τα αίτια του πολέμου, ο Καθηγητής Waltz ακολουθεί τρία βασικά θέματα ή αλλιώς εικόνες: ο πόλεμος ως συνέπεια της φύσης και της συμπεριφοράς του ανθρώπου, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής οργάνωσης των κρατών και ως προϊόν της διεθνούς αναρχίας».
Foreign Affairs


Kenneth N. Waltz
«Ευτυχώς που ο Καθηγητής Waltz δεν είναι απλώς εκπαιδευμένος στην πολιτική θεωρία, αλλά συνάμα είναι και ικανός μελετητής της διεθνούς πολιτικής που κατέχει τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τα ανεπεξέργαστα δεδομένα του αντικειμένου. Έτσι, έχει τη διανοητική ικανότητα να αναλύσει τις συνεισφορές των πολιτικών φιλοσόφων και επίσης να αποτιμήσει το πόσο σχετικές και πόσο επαρκείς είναι για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου της διεθνούς πολιτικής».
American Political Science Review

Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μία θεωρητική ανάλυση


Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση: Ηλίας Κουσκουβέλης
Προλεγόμενα του William T. R. Fox
Πρόλογος

Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2
Η πρώτη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και ανθρώπινη συμπεριφορά
2.1. Κριτική αποτίμηση
2.2. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 3
Μερικές συνέπειες της πρώτης εικόνας: Οι συμπεριφορικές επιστήμες και η μείωση της διακρατικής βίας
3.1. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 4
Η δεύτερη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και η εσωτερική δομή των κρατών
4.1. Εσωτερική πολιτική: η φιλελεύθερη άποψη
4.2. Διεθνείς σχέσεις: η φιλελεύθερη άποψη
4.3. Δυσκολίες στην πράξη
4.4. Αστοχίες στη θεωρία
4.5. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 5
Μερικές συνέπειες της δεύτερης εικόνας: Ο διεθνής σοσιαλισμός και η έλευση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
5.1. Τα σοσιαλιστικά κόμματα στην περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
5.2. Η προσαρμογή της θεωρίας στα γεγονότα: Lenin
5.3. Η προσαρμογή της θεωρίας στα γεγονότα: οι ρεβιζιονιστές
5.4. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 6
Η τρίτη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και διεθνής αναρχία
6.1. Jean Jacques Rousseau
6.2. Από τη φύση στο κράτος
6.3. Το κράτος μεταξύ κρατών
6.4. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 7
Μερικές συνέπειες της τρίτης εικόνας: Παραδείγματα από τα οικονομικά, την πολιτική και την ιστορία
7.1. Εθνικοί δασμοί και διεθνές εμπόριο
7.2. Η ισορροπία ισχύος στη διεθνή πολιτική
7.3. Ιστορικές εμφανίσεις της τρίτης εικόνας

Κεφάλαιο 8
Συμπέρασμα
8.1. Η πρώτη και η δεύτερη εικόνα σε σχέση με την τρίτη

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο επιστημονικών όρων, εννοιών και ονομάτων

Αγγλικό ευρετήριο

Kenneth N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής (Εκδόσεις Ποιότητα) Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση: Αθανάσιος Πλατιάς

K_Waltz2bg Οι βασικές αρχές που αναλύονται στο έργο του Kenneth N. Waltz είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Τα κράτη είναι οι βασικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος.
  • Η απουσία διεθνούς ρυθμιστικής εξουσίας καθιστά το διεθνές σύστημα άναρχο. Κατά συνέπεια οι σχέσεις των κρατών είναι ανταγωνιστικές και πολλές φορές συγκρουσιακές.
  • Για την ασφάλεια των κρατών ισχύει η «αρχή της αυτοβοήθειας». Τα κράτη μεριμνώντας για την ασφάλειά τους μειώνουν την ασφάλεια των άλλων κρατών, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται ο ανταγωνισμός και να δημιουργούνται «διλήμματα ασφαλείας».
  • Τα κράτη τείνουν να είναι ορθολογικά, επειδή είναι «ευαίσθητα στο κόστος» και επειδή κύρια μέριμνά τους είναι η ασφάλειά τους, δηλαδή η επιβίωση, η διατήρηση της εδαφικής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
  • Τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν «ισχύ», η οποία είναι το κύριο «νόμισμα» στη διεθνή πολιτική κυριαρχία και για να αυξήσουν την ασφάλειά τους υιοθετούν στρατηγικές εξισορρόπησης που αναπτύσουν μηχανισμούς αυτορύθμισης.
  • Η δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου συστήματος ισορροπίας δυνάμεων σημαίνει ότι η κατανομή ισχύος αφορά καίρια τόσο τη σταθερότητα όσο και την αστάθεια στη διεθνή πολιτική.

 Δεκέμβριος 2010

Kenneth N. Waltz

Θεωρία διεθνούς πολιτικής

Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση: Αθανάσιος Πλατιάς

Κεφάλαιο 1                 Νόμοι και θεωρίες

Κεφάλαιο 2                 Αναγωγικές θεωρίες

Κεφάλαιο 3                 Συστημικές προσεγγίσεις και θεωρίες

Κεφάλαιο 4                 Αναγωγικές και συστημικές θεωρίες

Κεφάλαιο 5                 Πολιτικές δομές

Κεφάλαιο 6                 Άναρχες τάξεις και ισορροπίες ισχύος

Κεφάλαιο 7                 Δομικά αίτια και οικονομικά αποτελέσματα

Κεφάλαιο 8                 Δομικά αίτια και στρατιωτικά αποτελέσματα

Κεφάλαιο 9                 Η διαχείριση των διεθνών υποθέσεων

Παράρτημα

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Αρέσει σε %d bloggers: