Παναγιώτης Κονδύλης (1943 – 1998) βιογραφικό από τον Πόλυ Κρημνιώτη στην “Ηλειακή Επιθεώρηση”

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ (1943 – 1998) βιογραφικό από τον Πόλυ Κρημνιώτη στην “Ηλειακή Επιθεώρηση”

Οκτ-Δεκ. 2007 Αρ.Τεύχους 18

Μιὰ πρώτη γνωριμία μὲ ἕναν Ἠλεῖο διανοητή, ἕνα φιλόσοφο μὲ πανευρω-

παϊκὴ καὶ παγκόσμια ἐμβέλεια.

Γεννήθηκε στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία τὸ 1943 καὶ πέθανε στὴν Ἀθήνα τὸν Ἰού-

λιο τοῦ 1998. Σπούδασε κλασσικὴ φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ

φιλοσοφία, νεότερη ἱστορία καὶ φιλοσοφία στὰ Πανεπιστήμια τῆς Φρανκφούρ-

της καὶ τῆς Χαϊδελβέργης. Στὴ Χαϊδελβέργη ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τῆς φιλο-

σοφίας.

Βιβλία του σὲ ἑλληνικὴ γλώσσα: Ἡ κριτικὴ τῆς μεταφυσικῆς στὴ νεότερη

σκέψη (1983), Ὁ Μὰρξ καὶ ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα (1984), Ὁ εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός,

Ι-ΙΙ (1987), Ὁ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς (1988), Ἰσχὺς καὶ ἀπόφαση (1991), Ἡ

παρακμὴ τοῦ Ἀστικοῦ Πολιτισμοῦ (1991), Πλανητικὴ πολιτικὴ μετὰ τὸν Ψυχρὸ

Πόλεμο (1992), Ἡ ἡδονή, ἡ ἰσχύς, ἡ οὐτοπία (1992), Θεωρία τοῦ πολέμου (1997).

Βιβλία του σὲ γερμανικὴ γλώσσα: Die Entstehung der Dialektik (1979), Die Aufklaerung

(1981, β΄ ἔκδ. 1986), Macht und Entscheidung (1984), Konservativismus

(1986), Marx und die griechische Antike (1987), Theorie des Krieges (1988), Die neuzeitliche

Metaphysikkritik (1990), Der Niedergang der buergerlichen Denk- und Lebensform

(1991), Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg (1992), Montesquieu und der

Geist der Gesetze (1996).

Γιὰ τὴν ἐργασία του τοῦ ἀπονεμήθηκε τὸ μετάλλιο Γκαῖτε καὶ τὸ βραβεῖο

Χοῦμπολτ. Διετέλεσε Ἑταῖρος τοῦ Ἱδρύματος Ἀνωτάτων Σπουδῶν τοῦ Βερολί-

νου. Μέχρι τὸ θάνατό του διηύθυνε τὴ «Φιλοσοφικὴ καὶ Πολιτικὴ Βιβλιοθήκη»

τῶν ἐκδόσεων Γνώση καὶ τὴ σειρὰ «Ὁ Νεώτερος Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμός» τῶν

ἐκδόσεων Νεφέλη.

Καὶ μία πικρὴ διαπίστωση: Ἡ Ἠλεία καί, προπάντων, ἡ γενέτειρά του Ἀρ-

χαία Ὀλυμπία δὲν τίμησαν καθόλου τὸ ἐπιφανὲς τέκνο τους. Καὶ τοῦτο προ-

καλεῖ τουλάχιστον ντροπή. Εἶναι δυνατὸν νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι θὰ ἐξαλείψουμε

αὐτὸ τὸ ἄγος μὲ τὸ μικρὸ αὐτὸ ἀφιέρωμα στὴ μνήμη του; Α.Φ.

212

Πόλυ Κρημνιώτη

Ένας κορυφαίος και σεμνός διανοητής

Αποκαλούσε τον εαυτό του «ελεύθερο συγγραφέα». Η ανήσυχη σκέ-

ψη και η ευρυμάθειά του τον οδήγησαν σε διαρκή αναζήτηση και μελέτη

φιλοσοφικών ρευμάτων και ιδεών -στην άοκνη προσπάθειά του να συ-

στήσει στο ελληνικό κοινό συγγραφείς και θεμελιώδη έργα του σύγχρο-

νου στοχασμού- αλλά και στη συγγραφή πλήθους βιβλίων.

Κι αν η φιλοσοφία στάθηκε πηγή ζωής και έμπνευσης για κείνον, η

ζωή δυστυχώς δεν του χαρίστηκε. Η καρδιά του Παναγιώτη Κονδύλη έ-

παψε να χτυπά το Σάββατο, κατά τη διάρκεια επέμβασης με «μπαλονά-

κι», στο Ιατρικό Κέντρο. Ήταν μόλις 55 χρονών, σε μια ηλικία που είχε

να προσφέρει ακόμα πολλά στην επιστήμη. Αφήνοντας πλούσιο έργο αλ-

λά και έργο ανολοκλήρωτο.

Αρέσει σε %d bloggers: